Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit

Het SHEQ-beleid is helemaal afgestemd op de missie en waarden van Sarens, waarbij 'Toewijding aan veiligheid' inhoudt dat er geen schade wordt toegebracht aan de werknemers, aannemers, dienstverleners en activa van Sarens, noch aan het milieu. In het algemeen willen we iedereen beschermen die gevolgen ondervindt van onze operaties, infrastructuur en alle operationele activiteiten in het kader van zwaar hijswerk, speciaal transport, montage, demontage en onderhoud in industrie en infrastructuur.

Het management van Sarens en alle medewerkers zetten zich in voor het welzijn en de bescherming van mensenlevens, de zorg voor het milieu, de bescherming van activa en klanttevredenheid door onze cyclus Plan-Do-Check-Act (PDCA) en onze Gedragscode bij alle Sarens-activiteiten in de praktijk te brengen.
Sarens heeft de veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitseisen geïntegreerd in alle activiteiten, meer specifiek in de Sarens Project Management Procedure (SPM) en in de zorg voor preventief onderhoud, zodat al onze beslissingen rekening houden met economische ontwikkeling, milieukwaliteit en sociale rechtvaardigheid om de prestaties voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de eisen van de belanghebbenden.

Sarens probeert schade aan mens en milieu te vermijden en zijn klanten kwaliteitsdiensten te verlenen.

Sarens inzet voor veiligheid, gezondheid en milieu en kwaliteitsbeheer krijgt vorm door:

  • Implementatie van een geïntegreerd managementsysteem in overeenstemming met de normen ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 ISO 45001:2018, SCC*P 2020/6.1 (Benelux), en Safety Culture Ladder trede 3.
  • De naleving van de toepasselijke wetgeving en andere vereisten die Sarens onderschrijft en bij afwezigheid hiervan, het vaststellen van interne normen om te voldoen aan de doelstelling van dit beleid.
  • Inspelen op de behoeften en verwachtingen van de opdrachtgevers en aandeelhouders van Sarens..
  • Het vastleggen van SHEQ-doelstellingen en het meten van de prestaties (KPI’s) die daar tegenover staan met als doel voortdurende verbetering.
  • Periodiek risicogerelateerd medisch toezicht voor alle medewerkers van Sarens om de gezondheidsrisico's op het werk die inherent zijn aan de aard van ons bedrijf te controleren en te beheersen.
  • SHEQ-opleiding en training voor veilig gedrag voor alle medewerkers.
  • Ervoor zorgen dat onze leveranciers en serviceleveranciers zich houden aan de SHEQ-vereisten van Sarens.
  • Open communicatie met alle belanghebbenden bevorderen en onze SHEQ-kennis delen.
  • Echte verantwoordingsplicht voor al onze managers en medewerkers bij het uitvoeren en volgen van onze SHEQ-doelen en -taakstellingen.
  • Ontwerp, bouw en exploitatie van onze diensten op een veilige, zekere, efficiënte en milieuverantwoorde manier.

Beleid in de praktijk

Om dit beleid in praktijk te brengen en incidenten en ongevallen te voorkomen, zijn de Tien Life Saving Rules (LSR) van Sarens ontwikkeld en geïmplementeerd. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze hun werk in overeenstemming met deze bedrijfsfilosofie uitvoeren en alle toepasselijke procedures en instructies opvolgen, inclusief de Stop & Consult Procedure als een laatste Last-Minute Risicobeoordeling (LMRA) voor aanvang van de werkzaamheden. Waar nodig neemt de directie maatregelen op basis van onze Consequentiebeheerprocedure.

Naast de collectieve beschermingsmiddelen, beschikken alle medewerkers over passende werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de hoogste normen voldoen in overeenstemming met de plaatselijk geldende wetgeving. Het managementteam betoont duidelijke verantwoordelijkheid en commitment om de effectiviteit van ons geïntegreerd SHEQ-managementsysteem te controleren door regelmatig werkplekinspecties uit te voeren.

Het Sarens Managementsysteem wordt continu verbeterd door middel van interne audits: lokale, cross- en groeps-SHEQ-audits en externe audits. Een uniek Sarens Actiejaarplan voor elke bedrijfseenheid wordt opgevolgd in de maandelijkse directievergaderingen en een jaarlijkse directiebeoordeling zodat onmiddellijk de nodige herstel- en preventiemaatregelen kunnen worden getroffen om de prestaties en efficiëntie te verbeteren.

Onze Strategie voor 2020 is gebaseerd op een #zeroharm-campagne, met speciale posters en een weekteller. Ons digitale ISA rapportage- en registratiesysteem wordt uitgerold in alle bedrijfseenheden, een proces dat eind dit jaar wordt afgerond. Daarnaast wordt onze handleiding 'Controles minimaal dagelijks/wekelijks onderhoud voor kraanmachinisten' gepubliceerd en verspreid onder de arbeiders wereldwijd. Nu we de hulpmiddelen en procedures hebben aangereikt en een doorlopend evaluatie- en verbeteringsbeleid hebben opgezet, moeten onze operators de hulpmiddelen en procedures gebruiken die hen ter beschikking worden gesteld en onze Operations Management Teams en General Management Teams moeten ervoor zorgen dat procedures worden gevolgd, de hulpmiddelen worden benut en de maatregelen worden geïmplementeerd.
Sarens is volledig voorbereid en heeft wereldwijd alle COVID-19 maatregelen genomen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Onze medewerkers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een uitgebreide e-learning te volgen over verschillende SHEQ-onderwerpen. En ten slotte wordt na een uitgebreide studie de windmeterschijf als nieuwe aanwinst toegevoegd aan onze projecten om ongevallen met betrekking tot specifieke windprojecten te voorkomen.

Deze beleidsverklaring is beschikbaar op www.sarens.com en wordt wereldwijd in al onze vestigingen gepubliceerd. Ze wordt regelmatig (minstens elk jaar) herzien door het Sarens Group Management opdat het in overeenstemming blijft met de doelstellingen en strategische prioriteiten van Sarens.

Omdat de veiligheid van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit heeft hebben wij ons veiligheidsbeleid geformuleerd conform de Safety Culture Ladder waarbij de mens in het beleid altijd centraal staat.

 

Safety Culture Ladder:  https://www.safetycultureladder.com

 

Wim Sarens
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
01/04/2022